Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Związek złożył uwagi do rozporządzenia o wsparciu z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu 12 marca 2019
Jak informowaliśmy, w dniu 14 lutego 2019 skierowano do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Projekt jest szeroko konsultowany z branżą motoryzacyjną i przewiduje nawet 36 tysięcy dopłaty do auta elektrycznego i 25.500 dopłaty do budowy stacji ładowania.

Działając w imieniu branży dealerów samochodów i autoryzowanych serwisów, Związek Dealerów Samochodów złożył do Ministerstwa Energii następujące uwagi do rozporządzenia.

1. Zgodnie z przepisem art. 28zf ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który stanowi podstawę do wydania rozporządzenia, jego projekt musi być najpierw poddany konsultacji z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej. Należy także mieć na uwadze, konieczność przeprowadzenia specjalnego postępowania przed Komisją Europejską dotyczącego ewentualnej pomocy publicznej jaka może wiązać się z wejściem rozporządzenia w życie i jego stosowaniem.

Z punktu widzenia sprzedawców samochodów, po ogłoszeniu skierowania projektu rozporządzenia do konsultacji publicznych, bardzo ważne jest jego pilne wejście w życie. Wynika to z tego, że zapowiedź wprowadzenia dopłat spowoduje absolutne wstrzymanie decyzji o zakupie samochodu z napędem alternatywnym przez klientów, którzy będą czekać na dopłaty.

2. Zgodnie z §18 ust. 1 projektu rozporządzenia, wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie może zostać udzielone tylko przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, który prowadzi przynajmniej jeden z rodzajów działalności wymienionych w tym przepisie. Wskazać należy, iż celem wprowadzenia rozporządzenia ma być popularyzacja transportu z napędem alternatywnym, a jedną z dróg ku temu jest rozbudowa infrastruktury paliw alternatywnych. Dealerzy samochodów w Polsce zawsze mieli ambicję być pionierami czystego transportu i jednym z aktywnych działań naszej branży jest udział w procesie budowy infrastruktury paliw alternatywnych w naszym kraju. W tym kontekście zauważyć należy, że treść §18 ust. 1 projektu rozporządzenia w istocie zamyka dostęp do branży operatorów infrastruktury paliw alternatywnych mogących skorzystać z wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, ponieważ przepis ten wymaga ażeby przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie prowadził określoną działalność, przy czym część wymogów co do profilu działalności tego przedsiębiorcy odnosi się do obecności już na rynku infrastruktury paliw alternatywnych (np. poprzez wymóg bycia operatorem stacji ładowania). Będziemy mieć więc do czynienia z zamykaniem rynku poprzez tworzenie możliwości uzyskania wsparcia tylko przedsiębiorcom, którzy już na nim obecnie istnieją. W ocenie Związku Dealerów Samochodów nie powinno to być zamiarem prawodawcy, a zasadnym i koniecznym jest, żeby infrastruktura paliw alternatywnych była budowana również przez przedsiębiorców sprzedających pojazdy w ten sposób napędzane. Tym samym proponujemy rozszerzenie katalogu przedsiębiorców mogących starać się o wsparcia z Funduszu o:

przedsiębiorcę posiadającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą - oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

3. Zgodnie z §49 projektu rozporządzenia, podmiotem ubiegającym się o wsparcie może być przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej lub detalicznej pojazdów lub przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej lub detalicznej pojazdów lub w zakresie wynajmu długoterminowego pojazdów. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami unijnymi, środki przekazane przez państwo dla przedsiębiorców – czy to wprost czy w formie ulgi w innych zobowiązaniach – należy traktować jako pomoc publiczną. W związku z czym, mając na uwadze treść ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 1291) zasadne jest wprowadzenie w rozporządzeniu rozwiązania, w którym beneficjentem wsparcia będzie nie sprzedawca pojazdu, ale jedynie klient końcowy, niezależnie od tego czy jest on przedsiębiorcą czy osobą fizyczną. Umożliwi to dochowanie wszystkich formalności wynikających z wyżej wymienionej ustawy i nie będzie prowadzić do konfuzji, które obowiązki z niej miałyby spoczywać na przedsiębiorcy sprzedającym pojazd, a które na kliencie końcowym.

 

« powrót