Już dziś zapisz się do ZDS! SPRM Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
SPRM Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Klauzula informacyjna do monitoringu wizyjnego zgodna z RODO 07 czerwca 2018
W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie Związek przygotował wzór klauzuli informacyjnej dla monitoringu wizyjnego, która po 25 maja powinna być stosowana i umieszczana w widocznych miejscach na obiektach objętych monitoringiem. Przypomnijmy, że zapis z monitoringu zawiera dane osobowe, a więc podlega pod nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Od 25 maja zastosowanie ma nie tylko RODO, ale od tego dnia weszła również w życie krajowa ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, która zmienia Kodeks pracy w zakresie stosowania przez pracodawców monitoringu w zakładzie pracy - art. 22(2) Kp.

Zgodnie z nowymi przepisami:

  • Stosowanie monitoringu w zakładzie pracy możliwe jest tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
  • Monitoring nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu o którym mowa w punkcie poprzednim i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
  • Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.
  • Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.
  • Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje, o których mowa w punkcie drugim.
  • W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

Dodatkowo, monitoring (optymalnie każda kamera) musi być opatrzona klauzulą informacyjną, którą przesyłamy w załączeniu. Klauzula ma zastosowanie tylko w sytuacjach kiedy monitoring jest „przetwarzany” na miejscu, nie ma natomiast zastosowania do sytuacji kiedy usługa monitoringu jest świadczona przez zewnętrzną firmę i obraz z kamer jest przekazywany do zewnętrznego centrum monitoringu, ponieważ w takiej sytuacji to nie dealer jest administratorem danych. W takiej sytuacji odpowiednią klauzulę powinna przygotować firma świadcząca usługę monitoringu.

« powrót